Green Deal for sustainable Dutch shipping

11 June 2019

Green Deal binnenvaart, zeevaart en havens

In het Regeerakkoord van Kabinet Rutte III is opgenomen dat er een Green Deal gesloten zal worden tussen de overheid en de maritieme sector op het gebied van verduurzaming in de zeevaart, binnenvaart en havens. Netherlands Maritime Technology (NMT) overlegt met alle belanghebbenden en heeft in nauwe samenwerking met de leden het position paper voor de Green Deal samengesteld. Dit paper geeft een overzicht van de maatregelen die NMT in de Green Deal opgenomen wil hebben.

Op 24 april 2018 is er een bijeenkomst geweest waarbij de leden van NMT in gesprek gingen over de inzet voor de Green Deal. Tijdens de middag is veel inbreng gegeven en hier is het bureau verder mee aan de slag gegaan. Resultaat is het position paper. Als NMT zijn wij in overleg met de verschillende belanghebbenden en het position paper is hierbij ons uitgangspunt en dus een waardevol document.

NMT maakt zich hard voor de volgende zes maatregelen:

  1. CO2-beprijzing – Door uitstoot van CO2 te belasten zullen CO2-besparingsmaatregelen kostenvoordeel opleveren.
  2. Validatie – Door de effecten van technieken te valideren wordt inzichtelijk welke milieuwinst er haalbaar is en welke kosten(besparing) dit met zich meebrengt.
  3. Offshorewerkzaamheden – Door duurzame installatie en onderhoud van windmolenparken te ondersteunen worden offshore windparken écht duurzaam.
  4. Garantiefonds – Door het instellen van een garantiefonds van € 400 mln kan de sector tegen gunstiger voorwaarden de verduurzaming van de vloot financieren.
  5. Regelgeving – Door het nastreven van strenge eisen voor emissiereductie en handhaving wordt de sector gedwongen te verduurzamen.
  6. Lange termijn innovatie en ontwikkeling – Door te investeren in innovatie en ontwikkeling kan de sector blijven werken aan de energietransitie en het emissieloos schip.

De overheid streeft er naar de Green Deal eind 2018 samen met de industrie en andere belanghebbenden te ondertekenen.

foto furuvik